Lắp đặt phòng chiếu phim 3D tai gia

  • Du NGuyen
  • Tháng 8 2018

Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear. 

Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear. Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear

Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear.Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear

Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear.Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC làm đối tác cung cấp hệ thống thiết bị ghế chuyển động nhịp nhàng, đồng bộ với nội dung hình ảnh được cung cấp bởi kính Samsung Gear