Giới thiệu hệ thống chiếu phim lưu động phim 5D

  • Du NGuyen
  • Tháng 8 2018

IRTC giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng tương đương như tại các phòng chiếu với tối đa 18 hiệu ứng và 15 mùi. Đem lại cảm giác sống động cho người xem tại khắp vùng miền trong cả nước. Đảm bảo thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao.

IRTC giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng tương đương như tại các phòng chiếu với tối đa 18 hiệu ứng và 15 mùi. Đem lại cảm giác sống động cho người xem tại khắp vùng miền trong cả nước. Đảm bảo thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao.

IRTC giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng tương đương như tại các phòng chiếu với tối đa 18 hiệu ứng và 15 mùi. Đem lại cảm giác sống động cho người xem tại khắp vùng miền trong cả nước. Đảm bảo thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao.IRTC giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng tương đương như tại các phòng chiếu với tối đa 18 hiệu ứng và 15 mùi. Đem lại cảm giác sống động cho người xem tại khắp vùng miền trong cả nước. Đảm bảo thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao.